Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy wydawanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych znalazły
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 

 

 

EKSPERIA Wycena Nieruchomości Tomasz Ciodyk       

+48 608 874 496  biuro@eksperia.pl

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało (http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-ustawa-reprywatyzacyjna.html) projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej (ustawa o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.).

 

Ustawa dotyczyć ma wielu aktów prawnych nacjonalizacyjnych, w tym dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Nie dotyczy nieruchomości przejętych na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Rekompensat nie przewiduje się także za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, chyba że nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa lub przez inną osobę prawną prawa publicznego z rażącym naruszeniem prawa albo bez podstawy prawnej.

 

Projekt zakłada między innymi: zakaz zwrotów w naturze; rekompensaty dla obywateli polskich; zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora; zakaz handlu roszczeniami; zakaz zwrotów na reaktywowane spółki; uprawnienia tylko dla dawnych właścicieli i ich spadkobierców w pierwszej linii oraz małżonków; rok na złożenie roszczeń (wnioski do Wojewody); przejście na Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości opuszczonych, których właścicieli nie ustalono od 5 grudnia 1990 r.; umorzenie spraw nierozstrzygniętych, trwających w momencie wejścia ustawy w życie i ich ponowne wszczęcie i rozstrzygnięcie na podstawie nowych przepisów; możliwość składania wniosków o rekompensatę przez osoby, które utraciły nieruchomości na podstawie „dekretu Bieruta” i nie złożyły w terminie wniosku dekretowego; brak rekompensat, jeżeli nieruchomość została przejęta na cel publiczny i jest on nadal realizowany; brak rekompensat za budynki zniszczone w czasie wojny; wypłatę rekompensat w ratach; likwidację rekompensat pieniężnych dla Zabużan (pozostanie możliwość zaliczenia 20% wartości utraconego majątku na poczet ceny nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa albo opłat za użytkowanie wieczyste/przekształcenie we własność użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa).

 

Ustawa proponuje rekompensaty realizowane w wysokości i formie:

  • 20% wartości nieruchomości przejętej – zaliczenie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,

  • 20% wartości nieruchomości przejętej - świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego,

  • 25% wartości nieruchomości przejętej - obligacje skarbowe.

 

Projekt ustawy określa następujące zasady określania wartości nieruchomości przejętych:

 

„Art. 14. 1. Wartość nieruchomości przejętej, w tym wartość budynków, ich części, w tym lokali oraz innych urządzeń stanowiących część składową nieruchomości albo przejętych wraz z nieruchomością przejętą, ustala się według jej stanu na dzień przejęcia, z uwzględnieniem istniejących w tym dniu części składowych nieruchomości oraz obciążeń, w tym ciężarów wieczystych w rozumieniu art. 44 Prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z dnia 26 kwietnia 1818 r. (Dz. pr. t. V, str. 295) oraz art. XLVIII dekretu z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych, hipotek, długów gruntowych, długów rentowych oraz ciężarów realnych wpisanych w księgach wieczystych albo w dawnych księgach wieczystych, bez względu na to, czy obciążenia te zostały wpisane w walucie polskiej lub w walutach, które nie były prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

 

2. Wartość nieruchomości przejętej oblicza się według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny, jednak wartość obciążeń, o których mowa w ust. 1, oblicza się według ich wartości w chwili przejęcia nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości w dniu przejęcia.

 

3. Obliczając wartość nieruchomości przejętej nie uwzględnia się wartości obciążeń, o których mowa w ust. 1, w walutach, które nie były prawnym środkiem płatniczym w Polsce, jeżeli przed dniem przejęcia nieruchomości zostały przerachowane na walutę będącą prawnym środkiem płatniczym w Polsce albo wygasły na podstawie art. XLV § 1 dekretu z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych, a także jeżeli osoba uprawniona wykaże odpowiednimi dokumentami, że właściciel nieruchomości lub osoba ponosząca osobistą odpowiedzialność z tytułu wierzytelności zabezpieczonych tymi prawami, spełniła przypadające na nią świadczenia w całości lub w części.

 

4. Jeżeli właściciel nieruchomości lub osoba ponosząca osobistą odpowiedzialność z tytułu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomości przejętej spełniła przypadające na nią świadczenia w całości lub w części, obliczając wartość nieruchomości przejętej nie uwzględnia się wartości obciążeń, o których mowa w ust. 1, do wysokości wartości spełnionego świadczenia.

 

5. W przypadku obciążeń, o których mowa w ust. 1, przerachowanych na walutę będącą prawnym środkiem płatniczym w Polsce, obliczając wartość nieruchomości przejętej uwzględnia się wartość obciążeń wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

 

6. Przy ustalaniu wartości nieruchomości przejętej nie uwzględnia się wartości:

1) przynależności;

2) urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, gazu, prądu elektrycznego, ścieków lub innych podobnych urządzeń, chociażby stanowiły część składową takiej nieruchomości;

3) praw związanych z własnością lub z udziałem we współwłasności nieruchomości.

 

7. Stan prawny nieruchomości przejętej, w tym w zakresie obliczenia jej wartości, ustala się na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1.

 

Art. 15. Prawo do rekompensaty nie przysługuje, jeżeli wartość obciążeń, o których mowa w art. 14 ust. 1, była równa lub przewyższała wartość nieruchomości przejętej w dniu przejęcia.

 

Art. 16. Przy ustalaniu wartości nieruchomości leśnej, będącej sumą wartości gruntu leśnego oraz drzewostanów przyjmuje się następujące parametry:

1) powierzchnię nieruchomości leśnej w hektarach,

2) wskaźnik szacunkowy wyrażony w metrach sześciennych drewna, średnią cenę metra sześciennego drewna w nadleśnictwie, w ramach którego nieruchomość jest położona,

3) wartość drzewostanu z uwzględnieniem wieku.

 

Art. 17. 1. Operaty szacunkowe służące do ustalenia wartości nieruchomości przejętej są sporządzane z uwzględnieniem dowodów wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.

2. W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”

 

„Art. 23. 1. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające przejęcie nieruchomości, w szczególności odpis rozstrzygnięcia lub protokołu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub innej osoby prawnej prawa publicznego, a w ich braku odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów z księgi

zamkniętej lub dawnej księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów potwierdzające przejęcie nieruchomości. W braku tych dokumentów dopuszcza się zaświadczenia o nacjonalizacji wydane przez właściwe organy;

(…)

 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, mogą być w szczególności:

1) protokół przejęcia nieruchomości albo objęcia jej w posiadanie lub urzędowy opis mienia dotyczący nieruchomości przejętej;

2) dokumenty polskiego organu władzy publicznej potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego byłego właściciela nieruchomości przejętej w dniu przejęcia, w szczególności dowód osobisty, polski paszport, a w ich braku, decyzja właściwego wojewody stwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego w określonej dacie, wydana na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. poz. 353, z późn. zm.8) albo decyzja o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1462);”

 

Tomasz Ciodyk

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – rekompensaty i określanie wartości przejętych nieruchomości
20 listopada 2017
08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019
04 maja 2019
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył
04 maja 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
07 stycznia 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
08 grudnia 2018
W kolejnym numerze [3(7)2018] kwartalnika "Wycena
08 grudnia 2018
  20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił
02 lipca 2018
Po ponad rocznej przerwie wraca temat
04 maja 2018
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie
20 kwietnia 2018
Ukazał się nowy numer [1(5)2018] kwartalnika
31 marca 2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt
20 lutego 2018
Projekt tzw. „dużej ustawy reprywatyzacyjnej” zaprezentowany
22 stycznia 2018
Ukazał się nowy numer [4(4)2017] kwartalnika
20 listopada 2017
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało (http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-ustawa-reprywatyzacyjna.html) projekt tzw.
02 października 2017
Narodowy Bank Polski opublikował Informację o

Copyright by EKSPERIA Tomasz Ciodyk

Ponad 20 lat w nieruchomościach - wiedza, doświadczenie, rzetelność