Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy wydawanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych znalazły
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 

 

 

EKSPERIA Wycena Nieruchomości Tomasz Ciodyk       

+48 608 874 496  biuro@eksperia.pl

Aktualności

 

Ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 1509) zmieniono szereg przepisów dotyczących działalności rzeczoznawców majątkowych. Zmiany te dotyczą niżej wymienionych kwestii.

 

 1. Wprowadzono nową definicję wartości rynkowej (art. 151 ust. 1): „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.”
 2. Instytucje posiadające niezbędne dane o nieruchomościach zostały zobowiązane nie tylko, jak to było dotychczas, do ich udostępniania rzeczoznawcom, ale również do umożliwienia sporządzania kopii dokumentów w dowolnej formie (art. 155 ust. 3).
 3. Określono sposób potwierdzania aktualności operatu po upływie 1 roku od jego sporządzenia (art.156 ust.4): „Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.”
 4. Uchylono art. 157 ust.1a w brzmieniu: „Operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.”
 5. Uszczegółowiono definicję organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych (art. 4 pkt 15): „ … należy przez to rozumieć stowarzyszenia, których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, związki takich stowarzyszeń, a także izby gospodarcze, których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1”.
 6. Uchylono art. 158 dotyczący obowiązku sporządzania i przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego.
 7. Wprowadzono obowiązek dokumentowania spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (art. 175 ust. 2): „Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.”
 8. Wprowadzono obowiązek dokumentowania spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust.4 - w artykule tym dodano ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, aktualnego na dzień      sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. 4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 156 ust. 4, a także w odniesieniu do opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, o których mowa w art. 174 ust. 3a.”
 9. Wprowadzono odpowiedzialność zawodową dla rzeczoznawców majątkowych nie wywiązujących się z obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (art. 178 ust.1).
 10. Pozbawiono organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych prawa do ustalania standardów zawodowych. Obecnie będzie to robił Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 175 ust.6).
 11. Art. 146 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo na dzień stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.” POPRZEDNIO brzmiał on: "Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

 

Powyższe zmiany obowiązują od 1 września 2017 r.

 

Tomasz Ciodyk

 

 

 

 

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego
01 września 2017
08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019
04 maja 2019
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył
04 maja 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
07 stycznia 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
08 grudnia 2018
W kolejnym numerze [3(7)2018] kwartalnika "Wycena
08 grudnia 2018
  20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił
02 lipca 2018
Po ponad rocznej przerwie wraca temat
04 maja 2018
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie
20 kwietnia 2018
Ukazał się nowy numer [1(5)2018] kwartalnika
31 marca 2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt
20 lutego 2018
Projekt tzw. „dużej ustawy reprywatyzacyjnej” zaprezentowany
22 stycznia 2018
Ukazał się nowy numer [4(4)2017] kwartalnika
20 listopada 2017
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało (http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-ustawa-reprywatyzacyjna.html) projekt tzw.
02 października 2017
Narodowy Bank Polski opublikował Informację o

Copyright by EKSPERIA Tomasz Ciodyk

Ponad 20 lat w nieruchomościach - wiedza, doświadczenie, rzetelność